вторник, 19 юли 2016 г.

ПогребениеЕдинствената измислица в Киномимикрия, че умирам преди Лабрадорът Белла. Подготвил съм се. Вече ще ме погребе Лабрадорът Зара.


Един велик Джак Никълсън не дочака своята "Клетва", в един филм, по учителят ми по литература Дюренмант. Аз дочаках своята клетва. Да вървят по дяволите всички, които ме изкарваха луд и хихикаха зад гърба ми. Да вървят по дяволите най-близките ми , които са ме предавали и са обслужвали Системата. Да вървят по дяволите няколко психиатърчета, чиновници, хигиенистчета и всякакви други, които са били под нивото ми и само са задълбочавали кризите на Духа ми. Моля се на децата си , да им простят. Аз не прощавам на никого. С нюх и сетива на хрътка, аз, Марлоу, в края на живота си, въпреки всичко постигнах целта си и поставих нещата на място. Питам тези, които знаят всичко за всички, питам Системата, на изпитание ли съм бил цял живот?


A great Jack Nicholson did not awaited his "Pledge", in a film, by my literature master Dürrenmatt. I awaited my pledge. Let all go to Hell, all those who believed I am crazy and laughed behind my back. Let all my closest go to Hell, those have betrayed me and those who have served the System. Let those few psychiatrists, clerks, sanitary officers and all of the rest who were below me and have helped the crisis of my Spirit to immerse. I pray to my children, to forgive them. I do not forgive anyone. With the flair and senses of a hound, I, Marlowe, in the end of my life, against all odds achieved my goals and put the things in order. I ask those, who know everything for everyone, I ask the System, was I under ordeal all my life?

сряда, 13 юли 2016 г.Да си селянин с типични селски манталитет е диагноза.

То става поведенческа доминанта поколения след това

понеделник, 4 юли 2016 г.

Роден на 4-ти юли. Съдба или отношение със Системата.

Born on the 4th of July. Faith or relation with the System.

събота, 2 юли 2016 г.

Тачър: Референдуми правят демагози и диктатори.

Тачър Умря.

Thatcher: Referendums are being done by dictators and demagogues.

Thatcher Died.